25
Pn, Paź
19 New Articles

Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem platformy DROGAODWAZNYCH.pl jest Fundacja na rzecz rozwoju mężczyzn „Przymierze Wojowników” (zwana dalej “Organizatorem”) z siedzibą w Warszawie, ul. Broniewskiego 44, 01-771 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000581859  tel.: 733422844.

Klub MAGIS

 1. Klub MAGIS jest usługą subskrypcyjną skierowaną do społeczności portalu.
 2. Korzystanie z Programu jest dobrowolne i wiąże się z zakupem PlanoMAXa.
 3. W Klubie MAGIS mogą uczestniczyć wyłącznie mężczyźni po ukończeniu 16. roku życia.

Rejestracja

 1. Uczestnictwo w Klubie możliwe jest wyłącznie po rejestracji na portalu DrogaOdwaznych.pl (podaniu w procesie rejestracji swojego imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, miejscowości i województwa zamieszkania, stanu cywilnego i roku urodzenia), wpisaniu unikalnego kodu otrzymanego podczas zakupu PlanoMAXa oraz zatwierdzeniu w ciągu 24 godzin profilu przez Organizatora. Organizator ma prawo do kontaktu telefonicznego w celu weryfikacji podanych danych. W wyniku rejestracji Użytkownik otrzymuje swój osobisty profil, dzięki któremu ma dostęp do treści Klubu.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Organizator Klubu Magis.
 2. Dane osobowe członków Klubu Magis są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji subskrybcji. Podanie danych przez subskrybenta Programu jest niezbędne do realizacji subskrypcji. Przetwarzanie danych osobowych członków Klubu Magis w innym celu niż wskazany w zdaniu pierwszym odbywa się wyłącznie po uzyskaniu zgody członka Klubu Magis i w zakresie wskazanym w tej zgodzie. 
 3. Dane osobowe członka będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji subskrypcji Klubu Magis poprzez: 
 • Kontakt Organizatora (telefoniczny / smsowy / mailowy );
 • Przekazanie danych subskrybenta osobom odpowiedzialnym w przypadku organizacji dodatkowych akcji lub eventów;
 • Prowadzenie funkcji informacyjnej w formie newslettera.
 1. Członkowi Klubu Magis przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania poprzez zakładkę “zmień dane” w profilu Użytkownika. Po wniesieniu żądania o zmianę lub sprostowanie danych, Organizator ma 72 godz. na spełnienie żądania. Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także sprzeciw i żądanie zaprzestania przetwarzania, jak również cofnięcie zgody w dowolnym momencie jest równoznaczne z wolą zakończenia uczestniczenia w Programie i usunięciem konta członka Klubu Magis, który ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Organizatora czynności związane z realizacją Programu, w szczególności operatorom obsługującym płatności elektroniczne lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.
 3. Dane osobowe subskrybenta nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Dane osobowe subskrybenta będą przechowywane do momentu jego rezygnacji z uczestniczenia w Programie. Wolę rezygnacji z uczestniczenia w Programie można wyrazić wyłącznie poprzez zakładkę “zmień dane” w profilu Użytkownika. Organizator ma 72 godz. na usunięcie konta Użytkownika.
 5. Użytkownik  jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych.
 6. Dostawcą usługi hostingowej za pomocą której gromadzone są dane osobowe subskrybenta jest Home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000431335.
 7. Korzystanie z aplikacji mobilnej na systemy iOS i Android wymaga podania loginu i hasła podanego przy rejestracji. Aplikacja nie zbiera dodatkowych danych osobowych. Statystyki korzystania z aplikacji wykorzystywane są tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji Programu.

Prawa autorskie

 1. Zamieszczane w ramach Programu materiały są wyłączną własnością Organizatora, służą wyłącznie do użytku prywatnego, a ich rozpowszechnianie (również poprzez media społecznościowe) bez zgody Organizatora jest zabronione.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdej chwili bez konieczności uzasadniania jej przyczyny.
 2. O każdej zmianie regulaminu Organizator powiadamia subskrybenta Programu przez wiadomość dostępną w powiadomieniach w osobistym profilu subskrybenta.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie drogaodwaznych.pl.
 4. Regulamin został uchwalony i wszedł w życie 1.06.2020.

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem platformy DROGAODWAZNYCH.pl jest Fundacja na rzecz rozwoju mężczyzn „Przymierze Wojowników” (zwana dalej “Organizatorem”) z siedzibą w Warszawie, ul. Broniewskiego 44, 01-771 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000581859  tel.: 733422844.

Klub MAGIS

 1. Klub MAGIS jest usługą subskrypcyjną skierowaną do społeczności portalu.
 2. Korzystanie z Programu jest dobrowolne i wiąże się z zakupem PlanoMAXa.
 3. W Klubie MAGIS mogą uczestniczyć wyłącznie mężczyźni po ukończeniu 16. roku życia.

Rejestracja

 1. Uczestnictwo w Klubie możliwe jest wyłącznie po rejestracji na portalu DrogaOdwaznych.pl (podaniu w procesie rejestracji swojego imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, miejscowości i województwa zamieszkania, stanu cywilnego i roku urodzenia), wpisaniu unikalnego kodu otrzymanego podczas zakupu PlanoMAXa oraz zatwierdzeniu w ciągu 24 godzin profilu przez Organizatora. Organizator ma prawo do kontaktu telefonicznego w celu weryfikacji podanych danych. W wyniku rejestracji Użytkownik otrzymuje swój osobisty profil, dzięki któremu ma dostęp do treści Klubu.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Organizator Klubu Magis.
 2. Dane osobowe członków Klubu Magis są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji subskrybcji. Podanie danych przez subskrybenta Programu jest niezbędne do realizacji subskrypcji. Przetwarzanie danych osobowych członków Klubu Magis w innym celu niż wskazany w zdaniu pierwszym odbywa się wyłącznie po uzyskaniu zgody członka Klubu Magis i w zakresie wskazanym w tej zgodzie. 
 3. Dane osobowe członka będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji subskrypcji Klubu Magis poprzez: 
 • Kontakt Organizatora (telefoniczny / smsowy / mailowy );
 • Przekazanie danych subskrybenta osobom odpowiedzialnym w przypadku organizacji dodatkowych akcji lub eventów;
 • Prowadzenie funkcji informacyjnej w formie newslettera.
 1. Członkowi Klubu Magis przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania poprzez zakładkę “zmień dane” w profilu Użytkownika. Po wniesieniu żądania o zmianę lub sprostowanie danych, Organizator ma 72 godz. na spełnienie żądania. Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także sprzeciw i żądanie zaprzestania przetwarzania, jak również cofnięcie zgody w dowolnym momencie jest równoznaczne z wolą zakończenia uczestniczenia w Programie i usunięciem konta członka Klubu Magis, który ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Organizatora czynności związane z realizacją Programu, w szczególności operatorom obsługującym płatności elektroniczne lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.
 3. Dane osobowe subskrybenta nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Dane osobowe subskrybenta będą przechowywane do momentu jego rezygnacji z uczestniczenia w Programie. Wolę rezygnacji z uczestniczenia w Programie można wyrazić wyłącznie poprzez zakładkę “zmień dane” w profilu Użytkownika. Organizator ma 72 godz. na usunięcie konta Użytkownika.
 5. Użytkownik  jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych.
 6. Dostawcą usługi hostingowej za pomocą której gromadzone są dane osobowe subskrybenta jest Home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000431335.
 7. Korzystanie z aplikacji mobilnej na systemy iOS i Android wymaga podania loginu i hasła podanego przy rejestracji. Aplikacja nie zbiera dodatkowych danych osobowych. Statystyki korzystania z aplikacji wykorzystywane są tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji Programu.

Prawa autorskie

 1. Zamieszczane w ramach Programu materiały są wyłączną własnością Organizatora, służą wyłącznie do użytku prywatnego, a ich rozpowszechnianie (również poprzez media społecznościowe) bez zgody Organizatora jest zabronione.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdej chwili bez konieczności uzasadniania jej przyczyny.
 2. O każdej zmianie regulaminu Organizator powiadamia subskrybenta Programu przez wiadomość dostępną w powiadomieniach w osobistym profilu subskrybenta.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie drogaodwaznych.pl.
 4. Regulamin został uchwalony i wszedł w życie 1.06.2020.